Polia

 

 

 

 

 

 

 

PepaH

 

 

 

 

 

Ivan Vasilev

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Help Ciela IT

MS office

 

 

 

 

 

 

office 2010

MS Lync

Explorer 9

Forefront

 

Поля Петрова-Огнянова

През 1999 г. завършва висше образование с придобита образователно-квалификационна степен магистър, специалност „Право”, Университет за национално и световно стопанство, гр. София. Придобита юридическа правоспособност през 2001 г.
През 2007 г. придобива образователно-квалификационна степен магистър, специалност „Публична администрация”, Софийски университет „Св. Климент Охридски”.
От м. януари 2002 г. до м. април 2007 г. работи в Министерство на регионалното развитие и благоустройството, като заема длъжностите: младши юрисконсулт в отдел „Методология и координация на обществените поръки”, старши юрисконсулт в отдел „Нормативни актове” и главен юрисконсулт в отдел „Нормативни актове”.
От м. април 2007 г. до настоящият момент работи в Сметната палата. По настоящем заема длъжността началник отдел „Правно – нормативно осигуряване на одитната дейност”.
Лектор в редица семинари на тема „Обществени поръчки”. Има и публикувани материали на същата тема.

 

 

Пепа Христова Хаджиева завършва висшето си образование в СА “Д. Ценов” гр. Свищов през 1996 г. Специалност и е “Счетоводство и контрол”, “Аграрна икономика” Специализации - “Посредник в деловите отношения”.
От 1996 г. до 2004 г. е главен счетоводител, а от 2004 г. е одитор в Сметна палата. В момента е и. д. директор на одитна дирекция “Финансови одити”.
Пепа Хаджиева има и множество публикации:

  1. сп. Български счетоводител, декември 2005 г. – Приложимостта на НСС-2 “Стоково-материални запаси” и “НСС – 36 “Обезценка на активи в бюджетните предприятия”
  2. Издателство “Дъга”, 2006 г. – Наръчник на счетоводителя в бюджетното предприятие – Вътрешен одит и финансово управление в публичния сектор
  3. Издателство “Дъга”, 2007 г. – Наръчник на счетоводителя в бюджетното предприятие – Вътрешен одит и финансово управление в публичния сектор
  4. Издателство “Дъга”, 2008 г. – Наръчник на счетоводителя в бюджетното предприятие – Вътрешен одит и финансово управление в публичния сектор
  5. Издателство “РААБЕ – България”
  6. Интеринтелект, 2010 г. – Взаимовръзки между счетоводни сметки и параграфи при отчитане на стопанските операции в бюджетните предприятия

 

Често допускани нарушения в процедурата за възлагане на обществени поръчки.

Предложения за промени в нормативната уредба по обществени поръчки.

Иван Василев е роден в гр. Ботевград и завършва Гимназия с Преподаване на Чужди Езици "Алеко Константинов", гр. Правец. Дипломира се с бакалавърска степен по специалностите "Икономика" и "Публична администрация" и магистърска степен по "Макроикономика" в Софийски университет "Св. Климент Охридски". От 2007 г. до сега работи в Агенцията по обществени поръчки, където е назначен след като през 2006 г. показва най-висок резултат на първия Централизиран конкурс за младши експерти, организиран от Министерството на държавната администрация и административната реформа. Понастоящем е старши експерт в отдел "Методология, анализ и законодателство", дирекция "Методология, анализ и контрол на обществените поръчки". Член е на работни групи в областта на обществените поръчки на национално и международно ниво. Лектор в множество обучения, организирани от Агенцията по обществени поръчки, Министерството на финансите, Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи и др.

 

 

За IT специалисти

 

 

Алекс Божилов, Сокол Цветанов - отдел "Софуерна поддръжка"

 

 

 

Представяне на СУЛДА от ЦАПК Прогрес Виртуализация, Cloud, Lync от Майкрософт България

 

 

 

 

Допълнителни видеоклипове, голяма част от тях преведени на български (със субтитри) за Windows 7, Office 2010, Internet Explorer 9, Lync 2010, Forefront.

 

 


Научете Office с нашите самостоятелно провеждани учебни курсове и видеоклипове

 


Какво е Lync 2010

 

 

Докоснете се до още по-красиви уеб сайтове.

 

 

Научете как да защитите клиентските си работни станции с Microsoft Forefront End Point Protection и още.

 

Снимки от проведени обучение на държавната администрация.
Снимки от проведени обучение на държавната администрация.
Снимки от проведени обучение на държавната администрация.
Снимки от проведени обучение на държавната администрация.
Снимки от проведени обучение на държавната администрация.
Снимки от проведени обучение на държавната администрация.
Снимки от проведени обучение на държавната администрация.
Снимки от проведени обучение на държавната администрация.